Ryfylke Visegruppe

Ei striba med lys

2012

Ryfylke Visegruppe

Forlis

1997

Ryfylke Visegruppe

Før oljå kom

1981

Ryfylke Visegruppe

Øve dammen i junaiten

1986

Ryfylke Visegruppe

Før oljå kom

2005

Ryfylke Visegruppe

Hjemma igjen

2011

Ryfylke Visegruppe

Trekkfugler

1985

Ryfylke

Trekkfugler

1985

Ryfylke Visegruppe

Forlis

1983
Toggle menu